Kubo Shiori no Miyagi, Sendai Tabishiori (Unveröffentlicht Vol. 2)