Maeda Atsuko & Saito Asuka in TV Drama von Akimoto Yasushi