Video zu „Shijima no Boryoku“ von Sakurazaka46 veröffentlicht