Maeda Atsuko & Saito Asuka in TV drama by Akimoto Yasushi