22/7 announced 7th Single “Boku ga motteru mononara”.