Ausschnitte zu „Watashi ni ainikite“ mit Kodama Haruka