Kashiwagi Yuki takes break for Spinal Cord Treatment